Tagalog Gateway

Planong Pag-iingat sa Trabaho: Protektahan ang inyong Sarili at ang Inyong Trabaho (PDF) (NOW Legal Defense and Education Fund) - Patnubay para sa mga babae na biktima ng dahas sa kanyang tahanan.

Bagong Tuntunin para sa mga Ahensiya ng Estado Tungol sa Pagbibigay ng Tulong ng mga Marunong na Makapagkahulugan ng Ingles at ng Marunong na Magsalin ng Ingles Para sa Mga Serbisiyong Publiko Para sa mga Taong Hindi Marunong mag-Ingles, o Kaunti Lang ang Alam na Ingles -Paliwanag ng bagong polisiya ng estado ng Maryland na magbigay nang tulong ng makapagkahulugan ng Ingles at ng marunong na magsalin ng Ingles para sa mga taong may kailiangan ng kanilang tulong para makakuha nang serbisiyo at inpormasyon na galing sa mga ahensiya nang gubyerno.

Ang Mga Karapatan Ninyo sa Interpretation (pagpapakahulugan) At Translation (pagsasalin) Mula sa mga Tanggapan ng Maryland State (Maryland Legal Assistance Network) – Mga paunawa tungkol sa at paliwanag ng batas ng Maryland na nag-uutos sa karamihang taggapan at program ng government ng Maryland state na tulungan kayo kapag kayo ay nahihirapan sa wikang English. (May 2007).

Ang Karapatan Ninyo sa Interpreter (tagasalin sa wika ninyo) sa Hukuman - Mayroon kayong karapatan na magkaroon ng interpreter kapag mayroon kayong kaso sa hukuman ng Maryland. Isinasalarawan ng brochure nito ang mga karapatan ninyo. Linikha ng Maryland Legal Assistance Network (samahan ng pagtutulong legal) at ang Maryland State Bar Associations' Committee on the Delivery of Legal Services (pulong ukol sa paglilingkod na legal) ang brochure nito. Maaring ninyong i-print ito at dalhin sa hukuman bilang isang pamamaraang paghiling ng interpreter. Maaring ninyong ibigay ang brochure sa clerk. May bahaging nasa English na nagbibigay-alam sa clerk kung ano ang wika ninyo at napapahayag sa tauhan ng hukuman na gusto ninyong makaroon ng interpreter. (2 pahina - 2007)

Malugod na bati dito sa United States: Panuto para sa mga Bagong Dayuhan
(PDF) (USCIS)- Panutong linikha ng US Citizenship and Immigration Services (English) na pinag-uusapan ang iba-ibang bagay na nauukol sa dayuhan sa US, kagaya ng mga karapatan at katungkulan bilang dayuhan, pagpapanatiling tama ang kalagayan, mga pakinabang na federal, and marami pang iba. 88 pahina, huling binago nang January 2005.

Maghanap nang Tulong Para sa Inyong Problema na Legal

Ang “Maryland Legal Assistance Network” (Agensiya ng tulong na legal sa Maryland) ay nagsusuporta nang trabaho nang mga organisasiyon na nagbibigay nang tulong na legal para sa mga tao na nakatira sa Maryland na mahirap at limitado ang sahod.  Maraming mga organisasiyon ay nagbibigay nang tulong para sa nagsasalita ng maraming ibang linguahe.  Ang seksyon na ito ay ang entrada ninyo, o ang simula ninyo para sa impormasiyon na puedeng mahanap dito sa Maryland tungol sa paksa na ito.

Puede rin tawagan o bisitahin itong mga organisasiyon na legal na nagbibigay ng tulong ng taong marunong na makapagkahulugan ng Ingles sa inyo sa telepono para sa 145 na iba-ibang linguahe.  Pag ikaw ay komportable na magbasa ng kahit na kaunting ingles o may kaibigan ka na makakatulong at na marunong mag Ingles, makakahanap ka nang impormasiyon tungkol sa mga organisasiyon na legal na ito. Pumunta kayo dito sa aming listahan para maghanap ng tulong.

Ibang Organisasiyon na Makapagbibigay ng Tulong na Legal:

  • Libreng Impormasiyon Para sa mga Nakatira sa “Howard County” - Ang “Foreign    Born Information Network” (FIRN) (410-992-2923) ay organisasiyon na nasa Maryland na hindi tumutubo ng pera na nagbibigay ng libreng tulong na legal para sa mga isyu o usapin na tungol sa immigrisasiyon, tirahan, dahas sa inyong tahanan, inyong kabutihan, at mga isyu o usapin na tungol sa pagtatrabaho.  Mayroon tulong na nasa Tagalog kapag hingiin ninyo.  Pag una kayong tatawag, humanap muna kayo ng marunong mag Ingles na makakatulong sa inyo, para malaman ng FIRN na kailiangan ninyo ng marunong na mag-Tagalog.  Kapag walang tao sa kanilang opisina na marunong magtagalog, ididirekta nila kayo sa boluntaryo sa ibang opisina na makakatulong sa inyo.   Kailiangan na nakatira kayo sa “Howard County” para magamit ninyo ang serbisiyong ito.  Pero minsan, kahit na hindi kayo doon nakatira, pag ang kasoninyo ay emergensiya, puede silang makatulong.  Ang FIRN ay bukas, simula sa   9:30 ng umaga hangang 4:30 ng hapon sa Martes, Huebes at Biernes, at 9:30 ng umaga hangang 6:30 ng hapon sa Martes at Mierkoles.
  • Linya ng Telepono na Minamahala ng mga Estudyante ng Iskuela ng Abogado na   Marunong Magtagalog, na Maii-didirekta kayo sa Tulong - Ang “Asian Pacific”     Sentro ng Legal na Impormasiyon at Tulong (Asian Pacific American Legal Resource Center) (202-393-3572) ay linya ng telepono na madidirekta kayo sa tulong para sa    inyong problema na legal na minamahala ng mga estudyante ng iskuela ng abogado na    marunong mag-Tagalog, at nakatira sa bahagi ng lugar ng Washington D.C.   Matutulungan nila kayong makahanap ng abogado o ahensiya na makapagbibigay ng   tulong na legal sa inyo.  Ang lokasiyon ng mga makakatulong sa inyo ay madalas na sa    “Montgomery” at“ Prince George’s” county lamang.  Ang APALRC, sa sandaling ito, ay gumagawa ng parte ng kanilang serbisiyo na makakapaghulugan ng Ingles para sa inyo. Pagnatapos na itong parte, may makakapaghulugan ng Ingles para sa iyo at sa iyong abogado, o sa iyo at sa ahensiya na kausap ninyo sa pamamagitan ng telepono.  Tong parte ng kanilang serbisiyo ay matatapos at puedeng gamitin pagdating ng Oktubre 2001.   Ngayon, puede kayong tumawag sa APALRC simula ng 9:00 ng umaga hangang 5:00 ng hapon.  Ang katagnian para sa libre o mas mura na tulong ng abogado ay ang inyong sahod.   Pag kaunti lang ang kinikita ninyo, mas malaki ang posibilidad na matutulungan nila kayo.

Paano Magahanap ng Impormasiyon sa “Internet”

  • “Sosyal Sekurity,” kapakinabangan ng mga retirado at ng kanilang mga pamilya,kapakinabangan ng mga may disabilidad, at kapakinabangan nang may “Supplemental Secuity Income (SSI)” - Ang pangasiwaan ng Sosyal Sekurity     (Social Security Administration-SSA) ay ang ahensiya ng gubyerno na namamahala ng “Sosyal Sekurity.”  Ang “Sosyal Sekurity” ay ang daan para sa mga Amerikano na makapag tabi ng pera para sa inyong kinabukasan.  Ang serbisiyo na ito ay kusa, o automatiko.  Ang SSA ay naghahandog ng marami ng kanilang dokumento sa “Internet” na nasa Tagalog.   Dito, makakahanap kayo ng impormasiyon na panlahat sa lugar ng iba-ibang programa ng “Sosyal Sekurity,” paano maihandog ang inyong pormulariyo, o aplikasyon pag kayo ay magreretiro, kapakinabangan para sa mga may disabilidad at tungol sa “Supplemental Security Income,” glosariyo ng mga salita na madalas gamiting kapag pinaguusapan ang “Sosyal Sekurity,” at espesiyal na kapakinabangan para sa mga sundalo at personalidad ng “World War II.” Puede rin kayong tumawag sa 1-800-772-1213 para humingi ng tulong ng taong makakapaghulugan ng Ingles para sa inyo.  Ang problem na baka makita ninyo ay bago kayo makahingi ng tulong ng marunong na makakapaghulugan ng Ingles, kailangan kayong pumili ng mga opsiyon na Ingles na maririnig ninyo sa inyong telepono.
  • Diskriminasiyon sa Trabaho - Ang Departmento ng Katarungan (“Department of  Justice”), Espesyal na Opisina ng Abogado (OSC) Para sa Gawiin na Di-makatarungan  Tungol sa Pagtatrabaho na nangyayari dahil kayo ay galing sa ibang bansa, ay ang  ahensiya ng gubyerno na nagiimbestiga ng mga opisina na napagbintangan ng  diskriminasiyon laban sa mga taong galing sa ibang bansa, o dahil sa inyong  pagkamamamayan.  Kapag may alam kayong situasiyon na ganito, o kung gusto pa ninyo ng impormasiyon tungol sa OSC, tumawag kayo dito sa libreng numero na  magkokonekta sa inyo sa empleado doon: 1-800-255-7688.  Pagsagot nung  empleado, madali ninyong sabihin na “Tagalog only,” at maghintay para sa  marunong na makakapaghulugan ng Ingles para sa inyo.
  • Pambansang Pangangalaga Laban sa Diskriminasyon ng Lupang Tinubuan - (Departamento ng  Katarungan ng Estados Unidos.)

 

Is this legal advice?

This site offers legal information, not legal advice.  We make every effort to ensure the accuracy of the information and to clearly explain your options.  However we do not provide legal advice - the application of the law to your individual circumstances. For legal advice, you should consult an attorney.  The Maryland State Law Library, a court-related agency of the Maryland Judiciary, sponsors this site.  In the absence of file-specific attribution or copyright, the Maryland State Law Library may hold the copyright to parts of this website. You are free to copy the information for your own use or for other non-commercial purposes with the following language “Source: Maryland's People’s Law Library – www.peoples-law.org. © Maryland State Law Library, 2015.”

Note: documents in Portable Document Format (PDF) require Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher to view, download Adobe Acrobat Reader.